KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE HAZIRLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

“Hülya CİHAN – Nefes ve Yaşam Semineri ve diğer eğitim ve faaliyetler olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yer alan kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak bizim önceliğimizdir.

Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil olmak üzere Şirket ile ilişkili tüm kişilerin yasa çerçevesince belirlenmiş her türlü kişisel verinizi KVK Kanunu’nda tanımlı şekli “Veri Sorumlusu” sıfatı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’da mevzuat tarafından belirlendiği sınırlar dahilinde kişisel verilerinizin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ve yasa ile belirlenmiş süreler dahilinde saklanması, silinmesi veya anonimleştirilmesi ile ilgili sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu, kişisel verilerinizi işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir. Bu kapsam dahilinde Hülya CİHAN- Nefes Yaşam Semineri, diğer eğitim ve faaliyetleri “ Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN (KVKK) AMACI

6698 SAYILI KVK Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarınızın ihlal edilmesinin önüne geçilmesidir.

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatı ile bizler tarafından aşağıda izah edildiği şekli ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA TARAFIMIZCA İŞLENEN KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

İşletme ortaklarımız

İşletme Çalışanlarımız

Bağlı ortaklıklarımız

Çalışanlarımız

İş başvurusunda bulunan çalışma adaylarımız

Firmamız tarafından yapılan faaliyetlere katılım sağlayan kişiler

FİRMAMIZ TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLERE KATILAN KİŞİLERİN

KİŞİSEL VERİLERİ VE HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ

Ad-Soyad İletişim ve yasal süreçlerinde kullanılmak üzere
Cinsiyet Hizmetin niteliği ve homojen bir faaliyet olmak için
Telefon Numarası İletişim kurabilmek için,
Nüfus Cüzdanı Bilgileri Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
Adres Bilgileri Faaliyetlere katılanlar için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi/İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
Kamera Kaydı Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini ve acil durum süreçlerinin yönetilebilmesi, tanıtım ve reklam faaliyetleri
E-Posta Adresi İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi için ve iletişim için


KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Buna göre;

1.Kişisel veri gerçek kişiye ilişkin olmalı

2.Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılmalı

3.Gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi (adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, görüntü ve ses kayıtları, e-posta adresi, etkileşimde bulunulan kişiler, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan sebeplerle işlenen veriler mevzuata uygun şekilde

yazılı veya sözlü şekilde elde edilmekte olup fiziksel veya elektronik ortamda saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE ALICILAR

Kişisel verileriniz, hukuki sorumluluklar sebebi ile ve yasal sınırlar çerçevesinde olmak kaydıyla her türlü idari ve resmi makamlara aktarılabilecektir. Ayrıca faaliyetlerinizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, hizmet alınan üçüncü kişilere ve hizmet alınan gerçek kişiler ve tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ USUL VE ESASLARA GÖRE İŞLENEBİLİR?

Kişisel verileriz, 6698 nolu KVK Kanununda ve diğer kanunlarda ancak öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

Ø Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

Ø Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

Ø Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

Ø İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

Ø İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

VERİ SAHİBİ SIFATI İLE HAKLARINIZ:

KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirket’e şahsen ve kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

İlgili Kişinin Hakları:Veri sorumlusuna(HÜLYA CİHAN- Nefes ve Yaşam Semineri ve diğer eğitim ve faaliyetlerine başvurarak aşağıdaki bilgileri talep etme hakkına sahipsiniz. Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı Hülya CİHAN İnternet Sitesinde www.hulyacihan.com’da bulunan KVKK Başvuru Formunda belirtildiği gibi yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebinizi kanunda belirtildiği üzere en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu olarak bizlere başvuruda bulunarak;

Ø Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Ø Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgiyi talep etme,

Ø Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Ø Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Ø Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Ø Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Ø Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Ø İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Ø Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz..

Başvuru Şekli:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Alaaddin bey mah. 244. İsimsiz sk NO.6 Nilüfer/BURSA adresine ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile iletilmesi (Veri Sorumlusu Adına) iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliği ile başvurması) Alaaddin bey mah. 244. İsimsiz sk NO.6 Nilüfer/BURSA Dilekçe konusuna “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat Alaaddin bey mah. 244. İsimsiz sk NO.6 Nilüfer/BURSA Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvurunun Yanıtlanması: Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (Otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Şirket’imiz işlediği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, gerekli denetimleri yapmakta, mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, çalışanlarına gerekli eğitimleri vermektedir.

Hülya CİHAN – Nefes ve Yaşam Semineri ve diğer eğitim ve faaliyetler ve işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye www.hulyachan.com yer alan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi sekmesinden ulaşabilirsiniz. Yukarıda açıkça ifade edilen Aydınlatma Metnini okudum, anladım kabul ediyorum.

AD SOYAD TARİH / İMZA